Cases

Conditionerende werkzaamheden voor de ViA15

Achtergrond

De A15 wordt vanaf knooppunt Ressen als autosnelweg doorgetrokken en aangesloten op de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De nieuwe autosnelweg kruist het Pannerdensch Kanaal met een brug. De weg sluit vervolgens met een half verdiepte ligging aan op de A12. Waar de A15 en A12 samenkomen, ontstaat een nieuw knooppunt.

Vooraf, aan de start van de aanleg van de snelweg, dient het projectgebied vrij te zijn van “vooraf bekende belemmeringen”. Rijkswaterstaat was voor dit project op zoek naar een ‘Projectleider Conditionering’, die deel uitmaakte van het Team Omgevingsmanagement.

Doelstelling

De opdracht bestond onder meer uit vrijgave van 11 vooraf geselecteerde archeologische vindplaatsen (variërend van neolithisch tot WOII), de verwijdering van ontplofbare oorlogsresten over het hele projectgebied (ca. 160 ha.) en het coördineren van enkele tientallen bodemonderzoeken. De tijdsdruk voor realisatie hiervan was zeer hoog.

Werkwijze

Naast het management van tijd, middelen en kwaliteit van het werk van de Aannemer is bijzondere aandacht besteed aan het aspect veiligheid. Door de diversiteit van de werkzaamheden is per vakgebied en met de specifieke kennis  het werk aangestuurd.  De kern bestond uit het overleg met de aannemer, waarbij mogelijke problemen vroegtijdig in beeld kwamen. Het bespreekbaar maken van dreigende problemen en constructief overleg hierover heeft in grote mate bijgedragen aan het op tijd  opleveren.

Proces

De basis voor succesvolle realisatie ligt in de voorbereiding, waarbij zowel inhoudelijke als contractuele kennis op peil moet zijn. Door korte lijnen te onderhouden met andere teamleden, een helder verwachtingspatroon te communiceren richting de aannemer en door intensieve monitoring en bijsturing van de activiteiten is het werk naar tevredenheid van Rijkswaterstaat uitgevoerd.

Eindresultaat

Tot op heden zijn er geen ongevallen geweest. Binnen planning  zijn alle  geselecteerde archeologische vindplaatsen onderzocht en is het gebied  vrijgegeven voor ontplofbare oorlogsrestanten. Interessant detail is dat een deel van het tracé historisch bekend is als het gebied ‘Market Garden’, dat gebleken is uit de enorme vondstresultaten en diversiteit aan explosieven en zelfs de stoffelijke resten van een Britse soldaat.

Opgesteld door

Maarten Smals, omgevingsmanager