Cases

Conditionerende werkzaamheden voor de ViA15

Achtergrond

De A15 wordt vanaf knooppunt Ressen als autosnelweg doorgetrokken en aangesloten op de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De nieuwe autosnelweg kruist het Pannerdensch Kanaal met een brug. De weg sluit vervolgens met een half verdiepte ligging aan op de A12. Waar de A15 en A12 samenkomen, ontstaat een nieuw knooppunt.

Vooraf, aan de start van de aanleg van de snelweg, dient het projectgebied vrij te zijn van “vooraf bekende belemmeringen”. Rijkswaterstaat was voor dit project op zoek naar een ‘Projectleider Conditionering’, die deel uitmaakte van het Omgevingsmanagement- team.

Doelstelling

De opdracht hiertoe bestond onder andere uit vrijgave van 11 vooraf geselecteerde archeologische vindplaatsen (variërend van neolithisch tot WOII), de verwijdering van ontplofbare oorlogsresten over het hele projectgebied (ca. 160 ha.) en het coördineren van enkele tientallen bodemonderzoeken. De tijdsdruk voor realisatie hiervan was zeer hoog.

Werkwijze

Naast het management van tijd, middelen en kwaliteit van het werk van de aannemer is grote aandacht besteed aan het aspect veiligheid. Door de diversiteit van de werkzaamheden is per vakgebied met de noodzakelijke kennis hiervoor het werk aangestuurd.  Kern hierbij was telkens het gestructureerde overleg met de aannemer, waarbij mogelijke problemen vroegtijdig in beeld waren. Juist het bespreekbaar maken van dreigende problemen en constructief overleg hierover met de aannemer heeft bijgedragen tot het op tijd kunnen opleveren.

Proces

De basis voor succesvolle realisatie ligt in de voorbereiding waarbij zowel inhoudelijk als contractuele kennis op peil moet zijn. Door korte lijnen te onderhouden met adviserende collegae, een helder verwachtingspatroon te communiceren richting de aannemer en door intensieve monitoring en bijsturing van de activiteiten is het werk naar tevredenheid van Rijkswaterstaat uitgevoerd.

Eindresultaat

Tot op heden hebben zich geen ongevallen voorgedaan. Binnen de tijdskaders zijn alle mogelijk te onderzoeken archeologische vindplaatsen onderzocht en het gebied is vrijgegeven voor ontplofbare oorlogsrestanten (een deel van het tracé is historisch bekend als het gebied ‘Market Garden’, wat gebleken is uit de enorme vondstaantallen en diversiteit aan explosieven en zelfs de stoffelijke resten van een Britse soldaat).

Opgesteld door

Maarten Smals