Cases

Groot Variabel Onderhoud civiel van de Oosterscheldekering

Zeeland is omringd door water en tóch behoudt iedereen in Zuidwest-Nederland droge voeten. Dat komt doordat de Deltawerken, waar de Oosterscheldekering onderdeel van uitmaakt, ons al decennialang beschermen tegen hoog water.

De Oosterscheldekering als infrastructureel bouwwerk spreekt al jarenlang enorm tot de verbeelding. De imposante stormvloedkering van de Deltawerken is terecht de trots van de Nederlandse waterbouw. Goed onderhoud is daarom essentieel voor de waterveiligheid van Zuidwest Nederland en het weg- en scheepvaartverkeer.

Nehemia werd gevraagd voor de inzet van een Technische Adviseur, die  verantwoordelijk is voor beslissingen in het project “Groot Variabel Onderhoud civiel Oosterscheldekering”. Tevens is het aansturen van afstudeerstudenten een belangrijk onderdeel binnen deze rol.

Doelstelling

De doelstelling van het project was om naar een hoger veiligheids- en onderhoudsniveau te komen, op zo’n manier dat gebruikers zonder beperkingen  gebruik kunnen maken van het areaal. Ook is het belangrijk dat deze de komende jaren onderhoudsvrij is. Daarnaast was het van groot belang om een Technische Adviseur te selecteren die ervaring heeft met contractfilosofie en onderhoudsstrategieën zoals deze door Rijkswaterstaat gehanteerd worden.

Werkwijze

Wij hebben goed naar de behoefte van de opdrachtgever geluisterd. De technisch adviseur die wij hebben geselecteerd beschikte over de gevraagde ervaring, maar vervulde tevens een nevenfunctie als docent aan de Hogeschool Vlissingen. Eerder hebben wij ervaren dat hij vanuit deze rol afstudeerstudenten bij zijn project kon betrekken. Door deze studenten bij het project te betrekken snijdt het mes aan twee kanten: De studenten worden voorbereid op het arbeidsproces en zien hoe de kennis praktisch wordt vertaald. Anderzijds is er extra kennisinbreng in het project en worden studenten enthousiast gemaakt voor het werken op (toekomstige) infraprojecten.

Proces

Met veel tevredenheid is de opdracht afgerond, inmiddels is het contract verschillende malen verlengd waarbij de Hogeschool zelfs grotendeels extra scholing heeft gefinancierd. Door het bieden van concrete kennis en tools stimuleerde het management hun professionele ontwikkeling richting het bachelor diploma. Binnen het curriculum bestond veel aandacht voor het thema water, in de breedste zin van het woord.

Eindresultaat

De verwachting is dat het project nog enkele jaren doorloopt. Naar alle waarschijnlijkheid blijft de huidige adviseur  bij het project betrokken . De technisch adviseur heeft als opdracht  om een succesvolle aanbesteding  te realiseren.

Opgesteld door

Ricky Vaneveld, Adviseur Civiele Techniek